Thông báo về Tang Lễ Của Bà Nguyễn Thị Thu Cúc

Thông báo về Tang Lễ Của Bà Nguyễn Thị Thu Cúc
Cáo phó: Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, sinh năm 1959 đã về an nghỉ trong nước Chúa lúc 14h30 ngày 28/4/2021
HTTL Vĩnh Phước